Asiakastyytyväisyyskysely

Työni kehittämiseksi toivoisin teidän antavan palautetta saamastanne puheterapiapalvelusta. Arvioikaa asteikolla 1–5, kuinka palvelut ovat toteutuneet. Arviointiasteikko on:

1 = huono, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erinomainen, eos = en osaa sanoa/ei ole kokemusta

Huom. jos valitsit muut, täytä myös tämä kenttä.
Lopuksi voitte kirjoittaa kommentteja, toiveita ja/tai parannusehdotuksia. Erityisesti, jos olette olleet tyytymätön johonkin, toivoisin teidän kertovan siitä tarkemmin, koska kaikki palaute on tärkeää palvelujeni kehittämisen kannalta.