TIETOSUOJASELOSTE

1 Rekisterinpitäjät

Rekisterinpitäjiä ovat Kelan kustantamassa puheterapiassa käyvien ja itsemaksavien asiakkaiden osalta puheterapiakeskus Sanasatamassa työskentelevät yksityiset ammatinharjoittajat. Jokaisella heistä on käytössään myös oma, tässä esitettyä tarkempi tietosuojaselosteensa, jonka asiakas saa nähtäväkseen ja allekirjoitettavakseen terapian alkaessa. Puheterapiakeskus KommuniKaTe Oy:n tietosuojaselosteeseen pääsee tutustumaan tästä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakkaiden osalta rekisterinpitäjä on Siun sote. Puheterapeutit toimivat tällöin henkilötietojen käsittelijöinä.

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilönä toimii kunkin asiakkaan oma puheterapeutti:
Koistinen Anita
Koivula Tarja
Martikainen Anna-Leena

3 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käsitellään puheterapeuttisen arvioinnin, ohjauksen ja kuntoutuksen järjestämiseksi sekä puheterapiakäyntien laskuttamiseksi. Niiden käsittely perustuu terveydenhuollon ammattilaisen lakisääteiseen velvoitteeseen (asetus potilasasiakirjoista 298/2009) sekä voimassaoleviin ostopalvelusopimuksiin.

Palveluntuottaja ostaa kirjanpitopalvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää muun muassa:
•    Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, hetu, osoite, puhelin, s-postiosoite ja alaikäisen asiakkaan huoltajan tai laillisen edustajan yhteystiedot
•    Arvioinnin ja kuntoutuksen kannalta oleelliset tiedot päivähoitoon ja koulunkäyntiin liittyen
•    Mahdolliset tutkimus- ja hoitotiedot muista terveydenhuollon toimintayksiköistä
•    Puheterapeuttiseen arviointiin ja kuntoutukseen liittyvät käynti- ja tapahtumakirjaukset, maksusitoumukset, terapiasitoumukset & GAS-lomakkeet (Kelan asiakkaat), tutkimus- ja testilomakkeet, lausunnot ja mahdolliset tallenteet
•    Suostumuslomakkeen henkilötietojen luovuttamisesta

6 Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään voimassa olevan asetuksen mukaisesti (asetus potilasasiakirjoista 298/2009).

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti:
•    Asiakkaalta ja alaikäisen lapsen kohdalla hänen huoltajaltaan tai lailliselta edustajaltaan
•    Lähettävältä taholta
•    Asiakkaan ja alaikäisen lapsen kohdalla hänen huoltajansa tai laillisen edustajansa suostumuksella muilta sovituilta tahoilta

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan:
•    Maksusitoumuksen myöntäjälle maksusitoumuksessa määritellyn arviointi- ja puheterapiajakson päätyttyä.
•    Muille tahoille vain asiakkaan ja alaikäisen lapsen kohdalla hänen huoltajansa tai laillisen edustajansa kirjallisella tai suullisella suostumuksella.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain asiakkaan omalla puheterapeutilla. Sähköisesti tuotettu aineisto laaditaan tietokoneella, joka on suojattu salasanalla ja asianmukaisella virustorjuntaohjelmalla. Tiedot tallennetaan ulkoiselle tiedontallennuslaitteelle, joka on suojattu salasanalla.

11 Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia

Rekisterin tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet

Asiakkaan oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla ja alaikäisen lapsen kohdalla tämän huoltajalla/laillisella edustajalla on oikeus tarkastaa, mitä asiakasta koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti omalle puheterapeutille.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta.

Asiakkaan oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Kun asiakas tai alaikäisen lapsen kohdalla hänen huoltajansa/laillinen edustajansa huomaa henkilötiedoissa virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, hänen on ilman aiheetonta viivytystä tehtävä korjauspyyntö omalle puheterapeutille. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti.

Asiakkaalla ja alaikäisen lapsen kohdalla hänen huoltajallaan/laillisella edustajallaan on myös oikeus vaatia puheterapeuttia rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun asiakas odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Asiakkaalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla ja alaikäisen lapsen kohdalla hänen huoltajallaan/laillisella edustajallaan on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos puheterapeutti ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa asiakkaan on hyvä ottaa yhteyttä joko henkilökohtaisesti tai puhelimitse omaan puheterapeuttiin.

Osoite

Torikatu 9 A, 2. krs
80100 Joensuu

Puheterapeutit

Palaute

Kuulisimme mielellämme mitä olet mieltä työstämme. Voit lähettää palautetta tällä asiakastyytyväisyyslomakkeella.

 

Potilasasiamies

Potilasasiamiespalvelut meille tuottaa Siun soten potilasasiamies Lea Kilpeläinen.
Sähköposti: lea.kilpelainen(at)siunsote.fi
Puhelin: 013 330 8261